Harcerze z 7 HDCzB budują pomnik gen. Sosabowskiego w Lęborku

wpis w: Wszystko | 0

W dniu 21 czerwca 2016 roku w siedzibie Hufca ZHP zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Generała Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku. Spotkaniu założycielskiemu przewodniczył hm. Krzysztof Siwka.

Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika jednogłośnie został wybrany hm. Konrad Chmiel .

Uczestnicy-Założyciele wybrali również Zarząd Komitetu w składzie:

  1.  Dorota Bułka
  2.  Konrad Chmiel – Przewodniczący
  3.  Tomasz Damps
  4.  Renata Kaczyńska-Maciejowska
  5.  Anna Rzepa
  6.  Krzysztof Siwka
  7.  Andrzej Zieliński

Kolejne zaplanowane działania, to: rejestracja Komitetu, założenie konta bankowego, wystąpienie z wnioskiem o zgodę na zbiórkę publiczną oraz druk cegiełek w celu zgromadzenia środków na budowę.

Wkrótce na stronie internetowej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. St. Sosabowskiego w Lęborku, która od lat dba o upamiętnianie bohaterstwa żołnierzy 1 Brygady Spadochronowej i aktualnie jest środowiskiem inicjującym budowę pomnika Jej wybitnego Dowódcy, powstanie podstrona poświęcona budowie pomnika.

Już teraz można składać akces wstąpienia do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Generała Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku, przesyłając zamieszczoną poniżej deklarację członkowską na adres:

Komenda Hufca ZHP

ul. Armii Krajowej 13

84-300 Lębork

z dopiskiem „Pomnik”

Podpisany druk deklaracji można również zeskanować i przesłać na adres e-mail: konrad.chmiel@biznes.plus.pl

 

Wyjątki z

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKA

GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA FRANCISZKA SOSABOWSKIEGO w LĘBORKU

 

§ 4

 

  1.  Uczestnictwo w Komitecie jest dobrowolne, każdy z członków Komitetu może z niego w każdym czasie wystąpić.
  2.  Komitet jest otwarty na przystąpienie nowych Członków. Członkiem Komitetu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską. W przypadku Członków – Założycieli deklarację członkowską zastępuje złożenie podpisu pod niniejszym Aktem. Decyzję o przyjęciu nowego Członka podejmuje Przewodniczący Komitetu. Przewodniczący może odmówić przyjęcia nowego Członka, jeżeli jego osoba, aktywność osobista lub zawodowa budzą wątpliwości co do zgodności z celami Komitetu.

 

Deklaracja członkowska Społecznego Komitetu Budowy Pomnika

Generała Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku

 

…………………………….…..                                                                                                    ………..………………………

imię i nazwisko                                                                                                                miejscowość, data

…………………………….……

telefon kontaktowy

…………………………….……

e-mail

 

Ja niżej podpisana/y składam akces wstąpienia do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Generała Brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku

 

 

 

…………………………………

czytelny podpis